Privacyverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Design your new job heeft deze verklaring opgesteld om u te informeren over wat er met uw gegevens gebeurt.

Doeleinden van de gegevensverwerking (algemeen)


Uw persoonsgegevens worden door Design your new job verwerkt voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met Marcella van Doorn (handelend onder de naam Design your new job). Deze overeenkomsten zien hoofdzakelijk op het leveren van diensten in het kader van coaching en de daarmee samenhangende administratie.

Design your new job communiceert met de coachee over het coachingstraject. Ook communiceert Design your new job met degene die de rekening betaalt (offerte, opdrachtbevestiging en facturen), een virtual assistant (die trajecten inplant met de coachee) en met het administratiekantoor (btw aangifte). Op deze stukken wordt alleen de naam of de initialen van de coachee vermeld en ook het adres en de contactpersoon van degene die de rekening betaalt.

Doeleinden


Ik verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals:
• Het onderhouden van contact
• Het bieden van een persoonlijk coachtraject
• Een goede en efficiënte dienstverlening
• Beheer van het cliëntenbestand
• Het verrichten van administratieve handelingen, zoals planning
• Verbetering van de dienstverlening
• Rapporteren en analyseren voor verantwoording aan opdrachtgevers (na uw toestemming) en de verbetering van de dienstverlening
• Facturering
• Innen van gelden en het nemen van incassomaatregelen
• Marketing
• Bewijsmateriaal voor certificering van vakorganisaties
• Nakoming van wettelijke verplichtingen

Persoonsgegevens


Ik verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
• NAW-gegevens
• Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
• Geboortedatum
• Geslacht
• Werkgever
• Functie (omvang)
• Gezinssamenstelling
• Hobby’s
• Tevredenheidindex
• Gespreksverslagen
• Inhoud van communicatie

Marketingactiviteiten


Design your new job kan, in het kader van marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bijhouden van websitebezoekers. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Daarnaast kunnen klantgegevens worden gebruikt om de klantrelatie te onderhouden. Bijvoorbeeld voor het communiceren met bestaande klanten over nieuwe diensten van de Design your new job.

Beveiligingsniveau


Design your new job beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en administratieve veiligheidsmaatregelen. Hierbij kunt u denken aan versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles. Als u vermoedt dat er misbruik is gemaakt van uw gegevens, dan kunt u contact opnemen. De contactgegevens zijn hieronder opgenomen.

Rechten van betrokkenen


Als u een relatie bent, dan heeft u recht op:
• inzage in uw persoonlijke gegevens (artikel 15 AVG)
• rectificatie als het verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat (artikel 16 AVG)
• het wissen van uw gegevens in bepaalde gevallen (artikel 17 AVG)
• het verkrijgen van uw gegevens in gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm en het recht deze gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen of rechtstreeks te laten overdragen, zonder daarbij te worden gehinderd tenzij dit afbreuk doet aan rechten en vrijheden van anderen (artikel 20)
• bezwaar tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens (artikel 21 AVG)

Klachten


Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan mij weten. Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Bewaartermijn


Al uw gegevens zullen zes maanden na de laatste afspraak worden verwijderd. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat ik mij moet houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Aanpassen privacy statement


Design your new job behoudt zich het recht voor haar privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd