Algemene voorwaarden

Inhoud

Artikel 1: voorwaarden toepassing

Artikel 2: offertes en overeenkomsten

Artikel 3: rechten en plichten

Artikel 4: doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

Artikel 5: verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van trainingen
Artikel 6: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk
Artikel 7: verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere
Artikel 8: overmacht
Artikel 9: honorarium & betalingsvoorwaarden
Artikel 10: intellectuele eigendom en auteursrechten
Artikel 11: aansprakelijkheid
Artikel 12: geheimhouding van vertrouwelijke informatie
Artikel 13: persoonsgegevens

Artikel 1

Voorwaarden toepassing

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle zakelijke overeenkomsten tussen Design your new job en haar opdrachtgevers voor het geven van advies en/of over de uitvoering van trainingen, workshops, coaching gesprekken of andere activiteiten die een bijdrage leveren aan persoonlijke en/of professionele groei.

 

1.2 In de hierop volgende tekst draagt de naam “Design your new job” de volgende betekenis: “Design your new job en de voor de uitvoer van overeengekomen opdrachten door deze organisatie ingeschakelde derden”.

 

1.3 Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen bindend in overleg en wanneer Design your new job deze afwijkingen nadrukkelijk schriftelijk aan de opdrachtgever heeft bevestigd.

Artikel 2

Offertes en overeenkomsten

2.1 Alle door Design your new job gemaakte offertes zijn vrijblijvend en zijn geldig gedurende 30 dagen, tenzij anders aangegeven. Design your new job is slechts aan een offerte gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever binnen de gestelde geldigheidsduur zonder voorbehoud of wijziging schriftelijk aan Design your new job is bevestigd en de opdrachtgever de juistheid daarvan niet binnen tien werkdagen of (als die termijn korter is) minimaal 48 uur vóór aanvang van de werkzaamheden schriftelijk betwist.

 

2.2 Prijzen in offertes zijn exclusief BTW tenzij anders vermeld.

 

2.3. Naast de voorwaarde in artikel 2.1, is er sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever aan Design your new job een schriftelijke opdracht verstrekt voor het geven van advies en/of het opleiden, trainen of coachen van één of meer deelnemers. Zo’n schriftelijke opdracht kent verschillende verschijningsvormen, waaronder een getekende offerte, een getekend contract, een brief, een e-mail of een ingevuld inschrijvings- of aanmeldingsformulier van Design your new job. Het is ook mogelijk dat Design your new job in overleg met de opdrachtgever een email stuurt om een mondelinge opdracht te bevestigen.

 

2.4 Indien voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden door Design your new job een termijn is overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn, tenzij anders is overeengekomen. Overschrijding van de overeengekomen termijn levert dan ook geen toerekenbare tekortkoming van Design your new job op. De opdrachtgever kan om die reden de overeenkomst dan ook niet ontbinden en heeft geen recht op schadevergoeding. De opdrachtgever kan bij overschrijding van de overeengekomen termijn wel, in overleg, een nieuwe termijn stellen waarbinnen Design your new job de overeenkomst dient uit te voeren. Overschrijding van deze nieuwe termijn kan voor de opdrachtgever een grond opleveren voor ontbinding van de overeenkomst.

 

2.5 Als Design your new job de opdracht krijgt om in samenwerking met een derde een opdracht of een gedeelte daarvan te vervullen, zal de opdrachtgever in overleg met alle betrokkenen vaststellen wat ieders taak is. Design your new job aanvaardt geen hoofdelijke aansprakelijkheid, noch aansprakelijkheid voor de uitvoering van de taak en de daarbij behorende werkzaamheden van de derde.

Artikel 3

Rechten en plichten

3.1 Bij elke overeenkomst tussen Design your new job en haar opdrachtgever verplicht Design your new job zich ertoe de overeengekomen inspanningen te verrichten volgens de normen van vakmanschap en zorgvuldigheid die de opdrachtgever van Design your new job redelijkerwijs kan en mag verwachten op het moment dat de opdracht tot stand komt.


3.2 Met elke overeenkomst tussen Design your new job en haar opdrachtgever accepteert Design your new job een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting. Het spreekt daarbij voor zich dat Design your new job zich als leverancier niettemin zo goed mogelijk inspant om een resultaat te bereiken dat voor beide partijen bevredigend is.


3.3 Design your new job heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van een met
Design your new job gesloten overeenkomst. Design your new job verplicht zich hierbij om deze derden met de hoogst mogelijke zorg te selecteren om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen
bereiken.


3.4 Als één van de in een overeenkomst betrokken partijen wezenlijk tekort schiet in de nakoming van haar verplichtingen en, na hier uitdrukkelijk door de andere partij op gewezen te zijn, deze verplichtingen niet binnen een redelijke termijn alsnog nakomt, is de andere partij bevoegd de overeenkomst te beëindigen zonder dat de beëindigende partij de tekort schietende partij enige vergoeding verschuldigd is. De tot de beëindiging wèl geleverde prestaties worden op de overeengekomen wijze betaald.


3.5 Als Design your new job voor het nakomen van haar verplichtingen afhankelijk is van informatie of medewerking van de opdrachtgever of deelnemer(s), is Design your new job van haar verplichtingen gevrijwaard wanneer de opdrachtgever of deelnemer(s) nalaten om de benodigde
informatie of medewerking tijdig en gedegen te verlenen.


3.6 Als de met Design your new job gesloten overeenkomst betrekking heeft op het herhaaldelijk
leveren van eenzelfde prestatie bij de opdrachtgever, is de met Design your new job gesloten
overeenkomst van kracht voor de door opdrachtgever en Design your new job gezamenlijk overeengekomen en schriftelijk bevestigde duur. Bij het ontbreken van een expliciete looptijd zal de overeenkomst worden aangegaan voor de duur van één jaar. Zo’n overeenkomst wordt steeds stilzwijgend verlengd voor de duur van een jaar. Iedere partij kan drie maanden voor deze verlenging de overeenkomst schriftelijk opzeggen, waarbij partijen op grond van een dergelijke opzegging wederzijds niet tot een schadevergoeding verplicht zijn.

Artikel 4

Doorgang, plaatsing, toelating en vervanging van deelnemer(s)

4.1 Trainingen, workshops of andere activiteiten die de vergroting van kennis, inzicht en vaardigheden van mensen tot doel hebben, gaan alleen door als het minimaal aantal deelnemers aanwezig zijn, zoals overeengekomen met de opdrachtgever. Als er onvoldoende deelnemers zijn, bespreekt Design your new job mogelijke alternatieven met de opdrachtgever of deelnemer.


4.2 Design your new job plaatst deelnemers in een bepaalde training, workshop, opleiding of andere karakteristieke activiteit van Design your new job in de volgorde waarin de aanmelding heeft plaatsgevonden.

Artikel 5

Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van trainingen

5.1 Verplaatsing, annulering, ontbinding of opzegging van een overeenkomst met Design your new job kan alleen schriftelijk per mail plaatsvinden.

5.2 Als een deelnemer zonder tijdige schriftelijke kennisgeving om wat voor reden dan ook niet deelneemt aan een training op de datum waarop de deelnemer geplaatst is, is er geen sprake van verplaatsing, annulering, ontbinding dan wel opzegging en blijven de oorspronkelijke financiële afspraken tussen Design your new job en haar opdrachtgever ongekort
van kracht.

 

5.3 In het geval van lopende of open trainingen is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot zes weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.


5.4 Voor verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging tussen vier en zes weken voor aanvang berekent Design your new job een bedrag van 75% van het de overeengekomen kosten aan de opdrachtgever door.


5.5 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen kosten aan Design your new job te vergoeden.


5.6 Bij verplaatsing binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht om 50% van de overeengekomen kosten aan Design your new job te vergoeden voor de oorspronkelijk besproken data.

Artikel 6

Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van maatwerk

6.1 In het geval van trainingen die Design your new job voor de opdrachtgever op maat heeft gemaakt is verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging kosteloos mogelijk tot acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst.


6.2 Als de opdrachtgever binnen acht weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst een door Design your new job op verzoek van de opdrachtgever ontwikkelde opleiding verplaatst, annuleert, ontbindt of opzegt, brengt Design your new job naast een bedrag van € 250,= administratiekosten, de door Design your new job gemaakte en schriftelijk te specificeren ontwikkel- en uitvoeringskosten in rekening bij de opdrachtgever.


6.3 Bij annulering, ontbinding en opzegging binnen vier weken voor aanvang van de eerste bijeenkomst is de opdrachtgever verplicht 100% van de afgesproken kosten (omvattende: ontwikkelkosten, cursusgeld en eventuele locatiekosten) aan Design your new job te vergoeden.

Artikel 7

Verplaatsing, annulering, ontbinding en opzegging van coaching en andere begeleidingstrajecten en operationele ondersteuning

7.1 Bij annulering of verplaatsing door de opdrachtgever van coaching en/of andere begeleidingstrajecten en/of operationele ondersteuning binnen 24 uur voor aanvang van de betreffende activiteit is de opdrachtgever 100% van de kosten van de geannuleerde uren en komt de sessie te vervallen, tenzij sprake is van overmacht. 


7.2 De opdrachtgever is 100% van de totaal overeengekomen hoofdsom verschuldigd indien hij, ook zonder te annuleren, geen gebruik maakt van de overeengekomen diensten van Design your new job.

Artikel 8

Overmacht

8.1 Een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst kan niet aan partijen worden toegerekend indien sprake is van overmacht. In geval van overmacht ontstaat geen recht op schadevergoeding.


8.2 Indien één der partijen gedurende een periode van meer dan 30 dagen als gevolg van overmacht in gebreke is ten aanzien van zijn verplichtingen voortkomende uit de overeenkomst, heeft de andere partij het recht de overeenkomst middels een aangetekend schrijven en met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen, zonder dat daardoor enig recht op schadevergoeding ontstaat.


8.3 Onder overmacht vallen alle omstandigheden waardoor partijen tijdelijk of blijvend niet in staat zijn aan hun verplichtingen te voldoen zoals: brand, langdurige ziekte, langdurige stroomuitval, storingen in het digitale netwerk.

Artikel 9

Honorarium & betalingsvoorwaarden

9.1 Het honorarium van Design your new job bestaat tenzij anders overeengekomen uit een vooraf
bepaald vast bedrag per overeenkomst c.q. per geleverde dienst en/of kan worden berekend op basis van tarieven per, door Design your new job, gewerkte tijdseenheid.


9.2 Alle door Design your new job opgegeven prijzen zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.


9.3 Alle door Design your new job opgegeven prijzen zijn exclusief reis- en andere onkosten ten
behoeve van de opdrachtgever gemaakt. Daaronder vallen tevens declaraties van ingeschakelde derden.


9.4 Betalingen moeten binnen veertien dagen na factuurdatum verricht zijn, tenzij anders
schriftelijk overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever de wettelijk vastgestelde vertragingsrente verschuldigd en buitengerechtelijke incassokosten.


9.5 Binnen bepaalde omstandigheden (waaronder het ontwikkelen van maatwerk, het voorzien van bijzondere faciliteiten en het bedienen van een afwijkende omvang van groepen) kan Design your new job in overleg met de opdrachtgever voor aanvang van haar werkzaamheden een betalingsvoorschot of daarmee gelijk te stellen zekerheid verlangen.


9.6 Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor in overleg met de opdrachtgever jaarlijks de overeengekomen honoraria aan te passen.


9.7 Indien op verzoek van de opdrachtgever door Design your new job zo nodig specialistische werkzaamheden in onderaanneming of aan derden moeten worden uitbesteed is er evenwel sprake van mogelijk afwijkende tarieven. In voorkomend geval worden daarover vooraf aparte afspraken gemaakt tussen partijen.


9.8 Ingeval er meerdere opdrachtgevers zijn, is elke opdrachtgever jegens Design your new job hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het totale factuurbedrag in geval de werkzaamheden ten behoeve van al deze opdrachtgevers zijn verricht.

Artikel 10

Intellectuele eigendom en auteursrechten

10.1 De bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoering door Design your new job aan de opdrachtgever verstrekte stukken, zijn uitsluitend bestemd om gebruikt te worden bij de uitvoer van de overeengekomen opdracht en mogen niet worden vermenigvuldigd of ter beschikking worden gesteld aan derden.


10.2 Indien auteursrechten of rechten van intellectueel eigendom berusten op stukken die gebruikt worden bij de voorbespreking, voorbereiding en/of uitvoer van door Design your new job aan de opdrachtgever geleverde producten en diensten, is en blijft Design your new job voor, tijdens en na de opdracht (behoudens licenties van derden) houder of eigenaar van deze rechten. De opdrachtgever krijgt alleen een niet-overdraagbaar gebruiksrecht voor zover dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is.

Artikel 11

Aansprakelijkheid

11.1 Design your new job is alleen aansprakelijk voor aan haar toegerekende directe schade die aantoonbaar het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van Design your new job en haar medewerkers.


11.2 Voor aan haar toegerekende indirecte schade kan Design your new job in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld. Ook vermeende psychische schade die deelnemers claimen te hebben opgelopen tijdens projecten die Design your new job bij de opdrachtgever verricht heeft, valt onder deze clausule.


11.3 Wanneer Design your new job is gehouden aan vergoeding van door de opdrachtgever geleden schade, is deze vergoeding beperkt tot maximaal de overeengekomen vergoeding van de opdracht met een maximum van € 5.000.

 

11.4 Wanneer lichamelijke beweging of sportieve activiteiten deel uitmaken van projecten die Design your new job uitvoert bij een opdrachtgever, staat het de deelnemers vrij om wel of niet aan deze activiteiten deel te nemen. In deze gevallen is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of deelname voor hen verantwoord en aanvaardbaar is.

Artikel 12

Geheimhouding van vertrouwelijke informatie

12.1 Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is meegedeeld of als dit herkenbaar voortvloeit uit de aard van de informatie.


12.2 Het is Design your new job expliciet en op basis van eigen inzicht toegestaan een specifiek vraagstuk uit een traject te bespreken met een collega-coach/professional. Design your new job zal dit altijd op een geanonimiseerde basis doen, met als doel de begeleiding zo optimaal mogelijk te kunnen uitvoeren.


12.3 Als Design your new job op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak
gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en als Design your new job zich niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Design your new job niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade die hierdoor is ontstaan.


12.4 Design your new job behoudt zich het recht voor op volledig anonieme basis onderdelen uit coachtrajecten onherkenbaar voor derden te verwerken in publicaties voor diverse media.

Artikel 13

Persoonsgegevens

13.1 Tenzij de opdrachtgever nadrukkelijk aangeeft hier bezwaar tegen te hebben verleent de opdrachtgever Design your new job bij het aangaan van een overeenkomst toestemming om
persoonsgegevens van deelnemers in haar bestand op te nemen voor informatieve doeleinden. Design your new job beheert deze gegevens zorgvuldig en overeenkomstig de wettelijke voorschriften; benut ze uitsluitend voor eigen doeleinden en stelt de gegevens niet ter beschikking aan derden.


KvK nr: 63473208